Pages

Monday, March 8, 2010

பிரியாவின் ஒரு நாள், ஜீவாவின் முதல் நாள் /A day with Priya, Jeeva's first day

1998¬õ ¬ñÎ, ¬¸Šð Á¡¾õ, Á¡¨Ä 5.30 Á½¢ìÌ:
ÁÉŠ¾Ä¡ ±ýÈ Š¾Äò¾¢ø, «Õ¨Á º§¸¡¾Ã¢ ºó¾¢Â¡ "Priya's day"¨Å ¬í¸¢Äò¾¢ø ÀÊì¸ ¿¡ý "À¡ôÀ¡,À¡ôÀ¡, ¸¨¾ §¸Ù"±ýÚ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷¸, ¸Ã§¸¡„õ ±ØõÀ¢ÂÐ. ¦Ã¡õÀ ¸‰¼õ ôÀ¡ þôÀÊ ±Ø¾...
«¾É¡Ä þôÀÊ - ¼ñ, ¼½ñ, ¼½ñ, ¼½ñ¼¼¼ññññ. §¸ò¾¢ ±Ø¾¢É Òò¾¸ò¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ±ØàýÛ Ã¡¾¢¸¡ ¦º¡øÄ ¿¡Ûõ ÅÕõ ¬É¡ ÅáÐýÛ ¦º¡ý§Éý. ²?ýÛ §¸ð¼¡ ±ý தோழி á¾¢¸¡. ¬Á¡õ ¿¡Ûõ «ÅÙõ À¡Ä¢Â º¢§É¸¢¾¢¸û. ¾Á¢ú §ÁÄ ¬¨º ¬É¡ º¢Ú ÅÂÍÄ ÀÊ측Á Å¢ðÎð§¼ý, þÄ츢 ¾Á¢ú ÅáàýÛ ¦º¡ý§Éý. ºÃ¢,þÂøÒ ¾Á¢úÄ ±ØàýÉ¡....«ôÒÈõ àû!!!
"À¢Ã¢Â¡Å¢ý ´Õ ¿¡û" À¢Èó¾Ð. «ó¾ Òò¾¸ ¦ÅǢ£ðΠŢơŢľ¡ý ¿¡ý À¡ð§¼¡¼ «ó¾ ¸¨¾¨Â ¦º¡ý§Éý. ¾ðÎÉ¡í¸ À¡Õí¸, ±ý¨É þø¨Äí¸, ¨¸¨Â! ¬†¡, µ§†¡, ´§Ã À¡Ã¡ðÎ ¾¡ý.±ý ±ØòÐìÌìÌ þø¨Ä,±ý ¸¨¾¨Âì §¸ðÎ. "You are a brilliant story teller"ýÉ¡í¸.
"«ôÀËýÉ¡?" þÐ ¿¡ý.
"ÓƢ측§¾! ¿ýÈ¢ ¦º¡øÄ¢ º¢Ã¢" þРá¾¢¸¡.
«ýÉ¢ìÌ ¬ÃõÀ¢îº þó¾ ±Øò¾¡Ç÷ ÁüÚõ ¸¨¾ ¦º¡øĢ¢ý À½õ þýÛõ ¦¾¡¼÷óи¢ðÎÕìÌ. þýÛõ ÅÕõ.......


The year is 1998, the month of August, the time 5.30 in the evening:
In a place called Manasthala, my beloved sister Sandhya reads 'Priya's Day' while I translate into Tamil 'Paappa, Paappa, kadhai kaelu'. A storm of applause arises. It's really difficult writing like this.
So, like this: tan tanan tanan tananttttannnn. Radhika told me to write Cathy's book in Tamil. I told her, I can but I cannot. Why? asked my friend Radhika. (We have been friends for a long time now.) I like Tamil but I cannot write literary Tamil, I didn't learn Tamil when I was a child, I told her. So write in natural Tamil, she said. After that, dhool !
'Priyavin Oru Naal' was born. It was at that book launch that I told the story interspersed with songs. Such applause! Aha, Oho, they said. It was praise all the way, not for my writing, but for my telling of the story. "You are a brilliant story teller," they told me.
"Huh?" said I.
"Don't gape. Say thank you, smile," said Radhika.
Beginning that day, the journey of this story teller and writer continues. More will come...